VEDTEKTER FOR TERTNESPARKEN BARNEHAGE AS

VEDTEKTER FOR TERTNESPARKEN BARNEHAGE AS

 

 1. FORMÅL

   

  Tertnesparken barnehage skal sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier.

   

 2. FORVALTNING AV BARNEHAGEN

   

  Tertnes Kvinne- og Familielag eier alle aksjene i Tertnesparken barnehage AS, og er virksomhetens øverste organ. Årsmøtet i Tertnes Kvinne- og familielag er barnehagens generalforsamling. Styret i barnehagen består av representanter fra TK&F, og om mulig representanter fra ansatte og foreldre. Ansvar for administrasjon og drift er delegert til daglig leder for barnehagen i nær kontakt med styret. Daglig leder ser til at lover og forskrifter blir overholdt og at driften skjer innenfor vedtatt budsjett.

  Barnehagen blir drevet i samsvar med Lov om barnehager med forskrifter, samt årsplan. Krav til helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt i samsvar med internkontrollforskriften.

   

 3. SAMARBEIDSUTVALG

   

  Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg.

  Samarbeidsutvalget skal ha 2 representanter fra eier, 2 fra foreldre og 2 fra de ansatte, og konstituerer seg selv. Styrer har møte-, tale- og forslagsrett.

  Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Slike saker er bl.a. forslag til budsjett, driftsendringer og utnyttelse av ute- og innearealer m.m. Samarbeidsutvalget skal fastsette årsplan for barnehagen

   

 4. FORELDRERÅD

   

  Barnehagen skal ha et foreldreråd som skal fremme samarbeidet mellom hjem og barnehage. Rådet består av foreldre/foresatte til alle barna i Tertnesparken barnehage as. Foreldrerådet skal velge representanter til samarbeidsutvalget, og bli forelagt og ha rett til å uttale seg om saker som er viktige for foreldres forhold til barnehagen.

   

 5. TAUSHETSPLIKT

   

  Enhver som gjennom sitt arbeid med barnehagen får kjennskap til forhold vedrørende barn/hjem, har taushetsplikt iflg. Forvaltningsloven § 13 til 13f.

   

 6. ÅPNINGSTID

   

  Barnehagen er åpen fra 07.15 – 16.30 (46,25 timer pr. uke pr. barn) og tilbyr heldagsplass. Ved ledig kapasitet kan det søkes om delt heldagsplass når to barn ønsker det. Heldagsplasser prioriteres.

  Barnehagen er åpen mandag – fredag hele året med unntak av 3 uker i juli, barnehageårets planleggingsdager og helligdager. Barnehagen holdes stengt jule- og nyttårsaften, samt onsdag før skjærtorsdag.

   

 7. AREALUTNYTTING

  Eiers normfestede arealutnytting er lik kommunens krav til areal for store og små barn.

   

 8. OPPTAK

  Søknad om opptak sendes på felles kommunalt søknadsskjema. Opptak kan skje gjennom hele året.

   

  1. OPPTAKSKRETS

  Opptakskrets, ut over lovfestede krav, defineres slik:

 1. Søsken i barnehagen (ved søknadsfrist)

 2. Medlemmers barn

 3. Ansattes barn

 4. Bergen kommune

   

 1. OPPSIGELSE

   

  Gjensidig oppsigelse er 2 måneder fra den 1. i måneden. Dersom barnet sies opp etter 31.mars eller senere i barnehageåret, må det betales frem til 1.juli. Oppsigelsestidene gjelder også ved forhøyelse av foreldrebetalingen.

  Gjentatte mislighold av foreldrebetaling vil kunne utgjøre et vesentlig mislighold, og barnehageplassen kan sies opp med øyeblikkelig virkning. Før en oppsigelse på grunn av betalingsmislighold, skal barnehagen skriftlig varsle foresatte om konsekvensen av misligholdet, samt gi en frist på 14 dager til å rette opp forholdet.

   

 2. FORELDREBETALING

   

 •    Foreldrebetalingen fastsettes av eier i samråd med barnehagens samarbeidsutvalg etter regler for maksimalprisordningen. Samarbeidsutvalget har anledning til å anbefale ekstra innkreving av penger som matpenger og lignende, dersom barnehagen tilbyr ekstra tjenester.  

 • Den til enhver tid fastsatte foreldrebetalingen innbetales forskuddsvis den 15. i hver måned. Det ytes rabatt til søsken etter kommunens satser.

 •    Manglende foreldrebetaling sendes til rettslig inkasso, og barnehagen kan kreve forsinkelsesrente i henhold til lov om forsinkelsesrente.

 •  Turpenger kreves inn og forvaltes av Samarbeidsutvalget.

 • Ved gjentatt for sent hentet barn påløper det en ekstra foreldrebetaling på kr. 450,- pr. påbegynt kvarter. Første gang gis en advarsel om gebyr. Om forsinkelsen skyldes en trafikal hindring som er kjent gjennom media pålegges ikke gebyr. Barnehagen må varsles straks.

 

 1. ANSETTELSE

   

  Barnehagens eier foretar ansettelse av personalet, men eier kan delegere ansettelse av personale til daglig leder. Ansatte må legge frem tilfredsstillende attester iflg. Barnehageloven.

   

 2. INTERNKONTROLL

   

  Barnehagens internkontrollsystem bygger på Private barnehagers landsforbunds retningslinjer, som ivaretar krav fastsatt i HMS-lovgivningen.

   

 3. IVERKSETTING OG ENDRINGER AV VEDTEKTER

   

  Endring av vedtektene kan bare foretas av Tertnes Kvinne- og familielags årsmøte etter uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg og styret i Tertnesparken barnehage AS. Endringer av vedtektene sendes kommunen til orientering.

   

   

  Godkjent av årsmøte: 12.2.2008, siste revisjon 7.3.2017