ICDP veildere i Tertnesparken

De pedagogiske lederne Halvard og Aud er sertifisert som ICDP veiledere. Gjennom 8 kurs, har personalet fått økt kunnskap og faglig utvikling i sin relasjonskompetanse.

Nyere forskning viser at barns utvikling er en delvis ledet og assistert prosess der kvaliteten av samspillet med sentrale omsorgsgivere er avgjørende for barnets utvikling (Schaffer, 1996,stern, 1985,ungsinn.uit.no)

Hvordan barn blir oppfattet av omsorgsgiver vil i stor grad bestemme det samspill som utvikles mellom dem.

Vygotskys tese: - For at barn skal utvikle seg optimalt, har barnet behov for en ”sone for mulig utvikling” preget av optimisme og pågangsmot.

Derfor skal barn i Tertnesparken barnehage møte kompetente voksen som er engasjert og motivert for å skape relasjons- og utviklingsmuligheter. Tre dialoger og åtte temaer for godt samspill.

Den emosjonelle og ekspressive dialog (tema 1-4)

- Vis positive følelser vis at du er glad i barnet

- Juster deg til barnet og følg dets initiativ

- Snakk med barnet om ting det er opptatt av og prøv å få i gang en følelsesmessig samtale

- Gi ros og anerkjennelse for det barnet klarer å gjøre

Den meningsskapende og utvidende dialog (tema 5-7)

- Hjelpe barnet til å samle oppmerksomheten sin, slik at dere har felles opplevelse av det som er rundt dere

- Gi mening til det barnet opplever ved å sette ord på det, med følelser og entusiasme

- Utdype og gi forklaring til det du opplever sammen med barnet

Den regulerende og grensesettende dialog (tema 8)

- Hjelpe barnet å kontrollere seg selv ved å planlegge sammen og ved å sette grenser på en positiv måte