Fra musikk til språk

Vi er i år prosjektbarnehage via Bergen kommune. Prosjektet heter fra Musikk til språk. Gjennom musikk og drama som metode skal språk arbeid være i fokus. Knyttet opp mot flerkulturell pedagogikk og vennskap.

Prosjektskisse

Hovedmålsetting for prosjektet under ett:

Styrke
personalets kompetanse i møtet med andre kulturer og prøve nye metoder i
språkarbeidet.

Hovedfokus:

Formelle læresituasjoner, som samling,
språkgrupper, eller andre aktiviteter.

Begrunnelse:

Personalet trenger å fokusere på formelle
læresituasjoner, for de uformelle situasjonene har vi jobbet mye med i de
forrige årene.

Teoretisk forankring:

Vi vil
ha et prosessorientert læringssyn. Der læring forgår i et samspill mellom den
voksne, barn og materiell/stoff/tema. Alle de didaktiske kategoriene påvirker
hverandre i et dynamisk samspill. Vi har forankring i John Dewey(1859-1952)
”Learning by doing”, erfaringslæring. Her er handling og aktivitet er nok det
mest kjente prinsipp ved J. Deweys tenkning. Dewey mener at for å oppnå gode
læringsprosesser og kompetanse er det relasjonen mellom kunnskap og handling
som må være i fokus. Viktig for Tertnesparken er å skape gode rammer for
refleksjon over eget arbeid i møte med barnet og sin egenutvikling. Den enkelte
ansatte går sin utvikling. Økt kompetanse og utvikling hos personalet, gir barn
bedre kvalitet på barnehagetilbudet.

Hovedformål for de voksne:

Ansatte i Tertnesparken barnehage ønsker å få
kompetanse i musikk og drama som kilde til forstå språk og kommunikasjon på
tvers av morsmålet eller språkvanske.Skape en kultur der tegn til tale, og andre
kulturer blir inkludertBruke aktivt i planleggingsskjema hva,
hvordan, hvorfor og evaluering.

Holdning og handlings mål:

Bevissthet og synlighet rundt flerkulturell
pedagogikkForstå barnet ut fra fler perspektiver Den engasjerte voksneTenk om det gårVi vil hverandre vel, derfor er det rom for
tilbakemelding og refleksjonGripe barnets gnist

Ferdighetsmål:

Kunne ha et variert innhold i
samling/språkgrupperVære reflektert over egen praksis i formelle læresituasjonerBy på seg selvBruke nonverbal kommunikasjon i større grad
enn førBruke musikk og drama som støtte til språk og
kommunikasjon

Barna:

Holdningsmål:

«Jo
mere vi er sammen, er sammen, er sammen

Jo
mere vi er samme,

Jo
gladere vi blir,

For
dine venner er mine venner

Og
mine venner er dine venner»

Ferdighetsmål:

Kunne lytte til andreVente på turSnakke positivt om andreInvitere inn i lekenTåle at andre mener noe annetDeleKompromisseLære tegn til taleStørre bevissthet og vise rundt non verbal
kommunikasjon

Metoder for gjennomføring av prosjekt

Refleksjons arbeid på personalmøter og
avdelingsmøterKunnskapsdelingSette av tid til planleggingsskjema og
evalueringKurs til inspirasjon eller bruke personalets
spiss kompetanse

Ansvar:

Daglig leder har ansvar for å skape gode
rammer, som tid, kunnskap og klok bruk av ressurserPedagogiske lederne har ansvar for å
gjennomføre prosjektet og skape gode rammer for sine medarbeiderAlle har ansvar for en aktiv egenutvikling, og
stille spørsmål til refleksjon